IS agenda odberateľov a producentov - Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Prejsť na obsah

IS agenda odberateľov a producentov

PRE ZÁKAZNÍKOV > Ochrana osobných údajov

Oznámenie podľa § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov

Podľa § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ:  Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s., so sídlom Pri Váhu 6,  Ružomberok, 034 06, IČO: 36672271 oznamuje dotknutej osobe, že za účelom vedenia agendy odberateľov a producentov (zabezpečenie ich jednoznačnej a riadnej identifikácie z dôvodu uzatvorenia a plnenia zmluvy, alebo z dôvodu zavedenia predzmluvných vzťahov), spracúva jej osobné údaje: titul, meno, priezvisko, rodné číslo, odberná adresa, bydlisko. Právnym základom spracúvania osobných údajov sú právne predpisy, na základe ktorých je zmluva uzavretá a súvisiace právne predpisy, a to: zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle v znení neskorších predpisov. Osobné údaje dotknutej osoby sa poskytujú: orgánom verejnej správy na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií, súdu, polícii, iným oprávneným subjektom (ak tak ustanovuje osobitný predpis). Osobné údaje sa však nesprístupňujú, nezverejňujú, neuskutočňuje sa ich cezhraničný prenos.

Podľa § 28- 30 uvedeného zákona dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať najmä:

  • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

  • likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,

  • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.


Aktualizované

Návrat na obsah