Montážny lístok - Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Prejsť na obsah

Montážny lístok

PRE ZÁKAZNÍKOV > Ochrana osobných údajov

Oznámenie podľa § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov

Podľa § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ:  Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s., so sídlom Pri Váhu 6,  Ružomberok, 034 06, IČO: 36672271 oznamuje dotknutej osobe, že za účelom vedenia agendy, ktorá súvisí s montážou vodovodnej a kanalizačnej prípojky, s výmenou namontovaných vodomerov, spracúva jej osobné údaje: typ meradla, výrobné číslo meradla, adresa namontovania- meno, priezvisko, mesto/obec, ulica, číslo domu. Právnym základom spracúvania osobných údajov sú právne predpisy, a to: zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a   verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (§ 30), zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 19) a iné súvisiace osobitné predpisy. Osobné údaje dotknutej osoby sa poskytujú: súdu, iným oprávneným subjektom (ak tak ustanovuje osobitný predpis). Osobné údaje sa však nesprístupňujú, nezverejňujú, neuskutočňuje sa ich cezhraničný prenos.

Podľa § 28- 30 uvedeného zákona dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať najmä:

  • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

  • likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,

  • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.


Aktualizované

Návrat na obsah