Napájanie na verejnú kanalizáciu Liptovská Lúžna - Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Prejsť na obsah

Napájanie na verejnú kanalizáciu Liptovská Lúžna

Ostatné > Napájanie na SKK Lipt.Lúžna Lipt.Osada

Vážení občania obce Liptovská Lúžna,

v súvislosti s ukončovaním výstavby verejnej kanalizácie vo Vašej obci sa obraciame  na Vás s informáciami, ktoré uľahčia plynulý priebeh napájania Vás, ako producentov odpadových vôd (OV). Pred uvedením kanalizácie do prevádzky a napojením Vás upozorňujeme na nasledovné skutočnosti:

  • Do verejnej kanalizácie (VK) nesmú byť vypúšťané odpadové vody zo žumpy a septika, nakoľko by veľmi negatívne narušili biologický proces čistenia odpadových vôd na ČOV. Preto prepojenie Vašej nehnuteľnosti  musí žumpu obchádzať prípadne byť vedená cez žumpu vodotesným potrubím (najvhodnejšie plastovým potrubím PVC DN 150). Taktiež nie je dovolené napájanie zrážkových vôd zo striech a spevnených plôch, príp. drenážnych spodných vôd.

  • Z dôvodu plynulého a prehľadného procesu napájania je potrebné dodržať postupnosť napájania od začiatku obce. Harmonogram je umiestnený tu... aj na výveske obecného úradu.

  • Charakter zástavby v niektorých prípadoch vyžaduje napojenie viacerých domov do jednej prípojky. V prípade nejasnosti k riešeniu takýchto prípadov požadujeme kontaktovať pracovníka vodárenskej spoločnosti prítomného na obecnom úrade v nižšie uvedených termínoch.


Postup krokov pri napájaní producentov:

1.  Vlastník nehnuteľnosti (ďalej žiadateľ) vyplní tlačivo Žiadosť o pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu.

2
.  Žiadateľ takto doplnenú a vypísanú Žiadosť o pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu  odovzdá  na obecnom úrade   pracovníkovi vodárenskej spoločnosti, prítomnému v termínoch:
  Pondelok  12:00 - 17:00 hod., Streda 12:00 - 17:00 hod., Piatok 12:00 - 17:00 hod.
Žiadosť slúži  k vypracovaniu zmluvy o odvádzaní  odpadových vôd, ktorá bude ihneď vyhotovená.

3.  Žiadateľ vybuduje časť kanalizačnej prípojky od revíznej šachty po pripájaný objekt. V prípade nejasnosti sa obráťte na pracovníkov prevádzky kanalizácií. Naša spoločnosť Vám za výhodných podmienok ponúka realizáciu výkopových a montážnych prác vrátane dodávky materiálu.

4.  Žiadateľ po uzavretí zmluvy a po vybudovaní prípojky (kontrolu vykonajú pracovníci prevádzky kanalizácií vodárenskej spoločnosti - kontakt viď nižšie) splnil podmienky pre vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie. Začiatok prevádzkovania kanalizácie je možný až  po kolaudácií celej stavby. Termín bude oznámený cez obecný rozhlas.

Kontaktné osoby: Oddelenie odbytu (uzatváranie zmlúv) - Dana Beňová     0918 926 341
                             Prevádzka kanalizácií -
Ing. Milan Hadač 0911 176 209

                                     

Informácie o kontaktoch sú dostupné aj na www.vsr.sk
Veríme, že týmito informáciami prispejeme k úspešnému a rýchlemu priebehu  napájania Vašich nehnuteľnosti na vybudovanú verejnú kanalizáciu.


Ing. Milan Mojš
prokurista, riaditeľ spoločnosti           


Aktualizované

Návrat na obsah