Pokus o zmier - Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Prejsť na obsah

Pokus o zmier

PRE ZÁKAZNÍKOV > Ochrana osobných údajov

Oznámenie podľa § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov


Podľa § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ:  Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s., so sídlom Pri Váhu 6,  Ružomberok, 034 06, IČO: 36672271 oznamuje dotknutej osobe, že za účelom vedenia agendy vymáhania pohľadávok, spracúva jej osobné údaje: meno, priezvisko, titul, adresa  trvalého pobytu,  adresa prechodného  pobytu,  telefónne  číslo, e-mailová adresa, odberné miesto- číslo, číslo bankového účtu, dátum narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti, ďalšie  osobné  údaje zistené  alebo poskytnuté v priebehu vybavovania agendy vymáhania pohľadávok. Právnym základom spracúvania osobných údajov sú právne predpisy, a to: zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky  zákonník v znení neskorších predpisov (§ 517 a nasl.), zákon č. 431/2002 Z.  z. o účtovníctve v znení  neskorších predpisov a iné súvisiace právne predpisy. Osobné údaje dotknutej osoby sa poskytujú: súdu, iným oprávneným subjektom (ak tak ustanovuje osobitný predpis). Osobné údaje sa však nesprístupňujú, nezverejňujú, neuskutočňuje sa ich cezhraničný prenos.

Podľa § 28- 30 uvedeného zákona dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať najmä:

  • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

  • likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,

  • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.


Aktualizované

Návrat na obsah