Politika a ciele - Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Prejsť na obsah

Politika a ciele

SPOLOČNOSŤ

Predpokladom pre neustály rozvoj našej spoločnosti je trvalé zabezpečovanie kvality dodávok pitnej vody verejnými vodovodmi, poskytovanie služieb súvisiacich s odvedením odpadových vôd verejnou kanalizáciou a čistením odpadových vôd. Tiež minimalizácia negatívnych dopadov na životné prostredie   a   zvyšovanie úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia našich zamestnancov. Týmto prístupom chceme neustále uspokojovať požiadavky a očakávania našich odberateľov, zákazníkov a ďalších zainteresovaných strán.

Vyhlásením a schválením politiky integrovaného systému manažérstva vyjadrujeme a deklarujeme postoj, angažovanosť a záväzky v oblasti kvality, ochrany životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Pre dosiahnutie uvedených zámerov a cieľov vyhlasujeme politiku integrovaného systému manažérstva, kde sa zaväzujeme presadzovať a zabezpečovať nasledovné zásady a princípy:  


 • Zabezpečiť dostupnosť potrebných zdrojov pre rozvoj, udržiavanie a trvalé zlepšovanie funkčného, efektívneho a účinného integrovaného systému manažérstva v zhode s medzinárodne uznávanými normami ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007 a tým zabezpečovať predpoklad uspokojovania odberateľov, zákazníkov a všetkých zainteresovaných  strán.

 • Trvalo zabezpečovať a zvyšovať spokojnosť zákazníkov a všetkých zainteresovaných strán v oblasti zásobovania pitnou vodou, odvedenia a čistenia odpadových vôd.

 • Plniť a dodržiavať záväzky vyplývajúce z právnych a iných požiadaviek, ktoré sa zaväzujeme plniť.

 • Realizovať zásobovanie pitnou vodou, odvedenie a čistenie odpadových vôd a s tým súvisiace činnosti efektívne a so zameraním na prevenciu znečisťovania.

 • Hospodárne využívať vodárenské zdroje a hospodáriť s vodou ako s cenným prírodným zdrojom, minimalizovať straty vo všetkých fázach jej využitia, zabezpečiť jej navrátenie do prírodného kolobehu v čo najčistejšej forme.

 • Trvalo zlepšovať úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s cieľom odstrániť potenciálne ohrozenia zdravia vplyvom technologických procesov, technických zariadení ľudského faktora a pracovného prostredia.

 • Systematicky plánovať činnosti, riadiť a rozhodovať na základe analýz, dát a  faktov, identifikovať a trvalo zlepšovať slabšie miesta v činnostiach a procesoch.

 • Venovať trvalú pozornosť riadeniu ľudských zdrojov, zvyšovať odbornosť a kompetentnosť zamestnancov.

 • Podporovať a budovať iniciatívu, angažovanosť za kvalitu, environment, bezpečnosť a ochranu  zdravia pri práci,  lojalitu a pocit spolupatričnosti zamestnancov k našej spoločnosti a firemnej kultúre.

 • Využívať nové progresívne princípy, metódy a technológie pri riadení spoločnosti   a jej procesov.

 • Viesť efektívnu komunikáciu so zákazníkmi, odberateľmi, producentmi a s ďalšími zainteresovanými stranami a zlepšovať vzájomnú dôveru a rešpekt.

 • Všetky činnosti vykonávať so zreteľom na budovanie korektných a vzájomne výhodných vzťahov so zákazníkmi a zainteresovanými stranami.

 • Rešpektovať ochranu medzinárodne uznávaných ľudských práv.

 • Neustále zabezpečovať nulovú toleranciu porušovania ľudských práv.

 • Podporovať slobodu na združovanie a uznávame právo na kolektívne vyjednávanie.

 • Prispievať k zabráneniu vykonávania prác deťmi.

 • Podporovať odstraňovanie diskriminácie v zamestnaní.

 • Odmietať všetky formy korupčného správania.

 • Komunikovať o našom prístupe ku spoločensky zodpovednému podnikaniu podľa medzinárodnej metodiky Global Reporting Initiative.


Aktualizované

Návrat na obsah