ISM - Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Prejsť na obsah

ISM

SPOLOČNOSŤ > Systém manažérstva


Politika integrovaného systému manažérstva

Program SEM

Mapa procesov VSR, a.s.


Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, a.s. sa v novembri 2012 podarilo po úspešnom recertifikačnom audite obhájiť medzinárodné certifikáty integrovaného systému riadenia (Kvalita, Ochrana ŽP a BOZP). Akreditovanou certifikačnou spoločnosťou SGS Slovakia, s.r.o. bolo konštatované, že integrovaný manažérsky systém je dobre štrukturovaný a primerane udržiavaný s cieľom neustáleho zlepšovania firemných procesov. Vo všetkých oblastiach plní definované požiadavky medzinárodných štandardov ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007. Vedenie spoločnosti vytvára primerané zdroje pre jeho efektívne udržiavanie a optimalizáciu.  

Rozhodnutie vychádzalo za účelom:

  • preukázať spôsobilosť uspokojovať požiadavky, potreby a očakávania zákazníkov a zainteresovaných strán

  • zlepšovať a zefektívňovať existujúce činnosti a procesy

  • zvyšovať konkurencieschopnosť, výkonnosť, rozvoj, prosperitu, efektívnosť

  • udržať a zlepšovať dobré meno organizácie

  • identifikovať a riadiť svoje významné environmentálne aspekty a ich vplyv na životné prostredie, plniť právne a iné požiadavky v náväznosti na prevenciu znečisťovania a trvalé zlepšovanie svojho environmentálneho správania

  • implementovať systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, plniť právne a iné požiadavky a tým zlepšovať svoje správanie v danej oblasti

Menovacím dekrétom riaditeľa VSR, a.s. boli menovaní pre koordináciu, riadenie, budovanie a implementáciu integrovaného systému manažérstva nasledovní zamestnanci:

Mgr. Alena Šubjaková - poverenec pre ISM
Mgr. Alena Šubjaková - poverenec pre systém manažérstva kvality
Matej Haluška - poverenec pre systém environment. manažérstva
Igor Tomčufčík - poverenec pre systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci


Aktualizované

Návrat na obsah