Cenník vodné a stočné - Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Prejsť na obsah

Cenník vodné a stočné

PRE ZÁKAZNÍKOV > Cenníky spoločnosti
Ceny platné od 1. januára 2020

cena vodného a stočného

bez DPH

s DPH

cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom (€/m3)

0,7460 €

0,8952 €

cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (€/m3)

0,9603 €

1,1524 €

        


Ceny vodného a stočného pre rok 2019

cena vodného a stočného

bez DPH

s DPH

cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom (€/m3)

0,7460 €

0,8952 €

cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (€/m3)

0,9603 €

1,1524 €

        


Ceny vodného a stočného pre rok 2018

cena vodného a stočného

bez DPH

s DPH

cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom (€/m3)

0,7460 €

0,8952 €

cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (€/m3)

0,9603 €

1,1524 €

 
Ceny vo vodohospodárskom odvetví a podmienky ich uplatňovania upravuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) zákonom č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhláškou ÚRSO č. 21/2017 Z. z. z 13. februára 2017, ktorá nadobudla účinnosť 16. februára 2017.
 
ÚRSO vo veci rozhodnutia o návrhu cien za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou vydal dňa 24.02.2017 právoplatné cenové rozhodnutie č. 0164/2017/V, ktorým určil spoločnosti Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s., Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok, IČO: 36 672 271 ceny platné na obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2021. Podľa § 14 ods. 12 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach cenové rozhodnutie na prvý rok regulačného obdobia platí na celé regulačné obdobie od roku 2017 do roku 2021, ak úrad neschváli zmenu cenového rozhodnutia.
   

Ceny vodného a stočného pre rok 2017

cena vodného a stočného

bez DPH

s DPH

cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom (€/m3)

0,7460 €

0,8952 €

cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (€/m3)

0,9228 €

1,1074 €

 
Ceny vo vodohospodárskom odvetví a podmienky ich uplatňovania upravuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) zákonom č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhláškou ÚRSO č. 21/2017 Z. z. z 13. februára 2017, ktorá nadobudla účinnosť 16. februára 2017.
 
ÚRSO vo veci rozhodnutia o návrhu cien za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou vydal dňa 24.02.2017 právoplatné cenové rozhodnutie č. 0164/2017/V, ktorým určil spoločnosti Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s., Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok, IČO: 36 672 271 ceny platné na obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2021. Podľa § 14 ods. 12 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach cenové rozhodnutie na prvý rok regulačného obdobia platí na celé regulačné obdobie od roku 2017 do roku 2021, ak úrad neschváli zmenu cenového rozhodnutia.
 

Zároveň ÚRSO podľa § 17 ods. 1 zákona č.250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach pôvodné rozhodnutie č. 0044/2017/V zo dňa 24.11.2016 zrušuje.


Ceny vodného a stočného pre rok 2016


Ceny a tarify pre obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016 boli schválené rozhodnutím č. 0073/2014/V zo dňa 18.11.2013 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Cena za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre rok 2016

cena vodného a stočného

bez DPH

s DPH

cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom (€/m3)

0,7460 €

0,8952 €

cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (€/m3)

0,9228 €

1,1074 €

Vážený zákazník, dovoľujeme si Vás upozorniť , že ak odberateľ neuhradí faktúru v dohodnutej lehote splatnosti, je dodávateľ oprávnený uplatniť si nárok na úrok z omeškania podľa predpisov Občianskeho práva.
Ak odberateľ neuhradí faktúru v lehote jej splatnosti, zaplatí dodávateľovi za každú odoslanú písomnú upomienku poplatok vo výške 1,66 €.

Aktualizované

Návrat na obsah