Fakturácia - Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Prejsť na obsah

Fakturácia

PRE ZÁKAZNÍKOV

Zálohové platby


Výška fakturácie za odber vody sa určuje na základe odpočtu skutočného stavu vodomeru, ktorý sa vykonáva v zmysle odpisového harmonogramu.

V prípade, že v objekte sa meradlo nenachádza, spotreba vody sa určí paušálne podľa tzv. smerných čísel. Množstvo vypúšťaných odpadových vôd do verejnej kanalizácie sa fakturuje podľa množstva vody odoberanej z verejného vodovodu, s pripočítaním množstva vody získaného z iných zdrojov (vlastný zdroj, dažďová voda). Ak je množstvo vypúšťaných odpadových vôd merané, fakturuje sa podľa stavu meradla.

Fakturácia vodného a stočného sa vykonáva na základe odpočtu vodomeru v pravidelných fakturačných cykloch.

Námietky voči fakturovanej výške vodného a stočného môže odberateľ uplatniť u dodávateľa na oddelení odbytu. Je potrebné si overiť skutočný stav na vodomere.

Spôsob úhrady faktúr

  • poštovou poukážkou
    prevodným príkazom (je potrebné uviesť variabilný symbol, t.j. číslo faktúry)
    v hotovosti – osobne v pokladniFaktúra za vodné a stočné je splatná do 17 dní od jej odoslania. Ak odberateľ mešká so zaplatením faktúry, spoločnosť zasiela upomienku s posunutou lehotou splatnosti navýšenú o manipulačný poplatok.

V prípade nezaplatenia vodného alebo stočného po dobu dlhšiu ako 30 dní po dobe splatnosti môže dodávateľ prerušiť dodávku vody. V týchto prípadoch hradí s tým spojené náklady odberateľ.

Platby za odvedenie vôd z povrchového odtoku

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. ul. Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok uzatvára zmluvy s fyzickými a právnickými osobami za odvedenie dažďovej vody, ktorej množstvo sa vypočíta podľa plôch nehnuteľnosti, z ktorej sa dažďové vody odvádzajú, podľa prílohy č. 2 k vyhláške Ministerstva životného prostredia č.397/2003 Z.z. - Výpočet množstva vôd z povrchového odtoku z nehnuteľností odvádzaných do verejnej kanalizácie.
Pre jednotlivé druhy plôch tvoriace nehnuteľnosť sa vypočíta podľa vzorca

Q=S x Hz x w [m3]


Q - množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie,
Hz - ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu, vypočítaný z úhrnu zrážok za obdobie predchádzajúcich piatich rokov,
S - veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie,
w - súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy.

Informáciu o množstve zrážkovej vody môžete získať na oddelení služieb zákazníkom – oddelenie odbytu (tel. 044/4331621) prípadne na Stredisku kanalizácií u Ing. Hadača (mobil: 0911 176 209). Originál správy o zrážkovom úhrne poskytovaný Slovenským hydrometeorologickým ústavom je k nahliadnutiu na oddelení odbytu.

V rámci územia v správe našej vodárenskej spoločnosti rozlišujeme 2 lokality:

  • Ľubochňa
    Ružomberok a okolieZrážkový úhrn pre lokalitu Ľubochňa je 912 mm pre celý rok 2019 a je vypočítaný ako priemerný ročný úhrn zrážok za obdobie rokov 2015 – 2019. Zrážkový úhrn pre lokalitu Ružomberok a okolie je 705 mm pre celý rok 2019 a je vypočítaný ako priemerný ročný úhrn zrážok za obdobie rokov 2015 – 2019.

V prípade, že majiteľ nehnuteľnosti vie preukázať odvedenie zrážkovej vody mimo verejnú kanalizáciu (čo osobne overí pracovník našej spoločnosti) a požiada písomne o oslobodenie od platenia za vody z povrchového odtoku, nebude mu táto voda účtovaná.


Aktualizované

Návrat na obsah