Fakturácia - Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Prejsť na obsah

Fakturácia

PRE ZÁKAZNÍKOV


Fakturácia vodného a stočného sa vykonáva v pravidelných fakturačných cykloch podľa vypracovaného harmonogramu fakturácie a odpočtov v súlade s vyhláškou ÚRSO č. 21/2017 Z.z.§10.

Spôsob úhrady faktúr

-        prevodný príkaz ( je potrebné uviesť variabilný symbol, t. j. číslo faktúry)
-        poštová poukážka
-        hotovosť
-        Sipo
-        Inkaso

Faktúra za vodné a stočné je splatná do 17 dní od jej odoslania. Ak odberateľ mešká so zaplatením faktúry, spoločnosť zasiela upomienku s posunutou lehotou splatnosti, navýšenú o manipulačný poplatok. V prípade nezaplatenia vodného alebo stočného po dobu dlhšiu ako 30 dní po dobe splatnosti, môže dodávateľ prerušiť  dodávku vody. V týchto prípadoch hradí s tým spojené náklady odberateľ.


Platby za odvedenie vôd z povrchového odtoku

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. ul. Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok uzatvára zmluvy s fyzickými a právnickými osobami za odvedenie dažďovej vody, ktorej množstvo sa vypočíta podľa plôch nehnuteľnosti, z ktorej sa dažďové vody odvádzajú, podľa prílohy č. 2 k vyhláške Ministerstva životného prostredia č.397/2003 Z.z. - Výpočet množstva vôd z povrchového odtoku z nehnuteľností odvádzaných do verejnej kanalizácie.
Pre jednotlivé druhy plôch tvoriace nehnuteľnosť sa vypočíta podľa vzorca

Q=S x Hz x w [m3]

Q - množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie,
Hz - ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu, vypočítaný z úhrnu zrážok za obdobie predchádzajúcich piatich rokov,
S - veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie,
w - súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy.

Informáciu o množstve zrážkovej vody môžete získať na oddelení služieb zákazníkom – oddelenie odbytu (tel. 044/4331621). Originál správy o zrážkovom úhrne poskytovaný Slovenským hydrometeorologickým ústavom je k nahliadnutiu na oddelení odbytu.

Úhrn atmosférických zrážok pre lokalitu Ľubochňa   je 970 mm  a je vypočítaný ako priemerný ročný úhrn atmosférických zrážok za obdobie rokov 2019 – 2023 . Úhrn atmosférických zrážok pre lokalitu Ružomberok a okolie je 701 mm a je vypočítaný ako priemerný ročný úhrn zrážok za obdobie rokov 2019 – 2023.

V rámci územia v správe našej vodárenskej spoločnosti rozlišujeme 2 lokality:
  • Ľubochňa
  • Ružomberok a okolie

Aktualizované

Návrat na obsah