Zmluvy - Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Prejsť na obsah

Zmluvy

PRE ZÁKAZNÍKOV

Z ustanovení zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, ktorý spresňuje podmienky pre uzatváranie zmlúv na odber vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie, je daná povinnosť uzatvorenia zmlúv na odber vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie medzi odberateľom a prevádzkovateľom. Neuzavretie zmluvy sa v zmysle platného zákona považuje za neoprávnený odber a neoprávnené vypúšťanie a je dôvodom odpojenia odberu a zrušenia kanalizačnej prípojky.

UZATVORENIE ZMLUVY O DODÁVKE PITNEJ VODY

Podklady potrebné k uzatvoreniu zmluvy o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd

Právnické osoby


Fyzické osoby

Odhlásenie odberu pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodu zmeny vlastníka nehnuteľnosti

Odberateľ je povinný spolu s novým vlastníkom nehnuteľnosti dostaviť sa k dodávateľovi za účelom ukončenia zmluvy a uzavretia zmluvy s novým odberateľom. Pritom predložia konečný stav meradla k dátumu zmeny odberateľa a fotokópie dokladov preukazujúcich zmenu v osobe vlastníka nehnuteľnosti (napr. výpis z listu vlastníctva, podanie návrhu na vklad prevodu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti, kúpna zmluva, darovacia zmluva prípadne iný obdobný doklad), ktoré overí dodávateľ z originálneho dokladu.


Aktualizované

Návrat na obsah