Obchodné - Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Prejsť na obsah

Obchodné

ZVEREJ.ZÁK.č.546/2010 Z.z. > SKK Ružomberok a ČOV L.Teplá, Sliače > Zmluvy

P.č.

Číslo zmluvy

Zmluvná strana

Predmet zmluvy

Zmluvná cena s DPH v €

Dátum uzavretia zmluvy

Dátum zverejnenia zmluvy

1.

20/09/Rk/S

SVS-inžiniering, s.r.o., Bôrická cesta 107, 010 01 Žilina

Poskytnutie inžinierskych služieb na veľký projekt: "SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače

126 259,00

31.08.2009

Dodatok č. 1 ku zmluve o dielo č. 20/09/Rk/S

SVS-inžiniering, s.r.o., Oravská ul. 8557/22, 010 01 Žilina

Doplnenie zmluvy o dielo č. 20/09/Rk/S v článkoch: I: Zmluvné strany, IV: Čas plnenia

28.09.2011

03.10.2011

2.

129/2.1MP/2012

Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35  Bratislava

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

26 761 430,76

29.9.2012

02.10.2012 (dátum zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv MŽP Bratislava)

Dodatok č.1 ku zmluve o poskytnutí NFP č. 129/1.2 MP/2012

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Zmena ustanovenia bodu 18.8 Všeobecných zmluvných podmienok

11.2.2013

20.2.2013

Dodatok č.2 ku zmluve o poskytnutí NFP č. 129/1.2 MP/2012

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Úprava výšky celkových oprávnených výdavkov projektu

18 077 278,17 bez DPH

18.3.2013

2.4.2013

Dodatok č.3 k zmluve o poskytnutí NFP č. 129/1.2 MP/2012

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Úprava oprávnených výdavkov v súlade s výsledkom VO, zlúčenie 3-och aktivít do jednej a úprava bankových úćtov

11 954 121,94

18.2.2014

25.2.2014

Dodatok č.4 k zmluve o poskytnutí NFP č. 129/1.2 MP/2012
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Zmena termínu ukončenia realizácie aktivít projektu 0,00 28.10.2015 4.112015

3.


Zmluva o poskytnutí služieb

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. Somolického 1/B 011 06 Bratislava

Činnosť stavebného dozoru pre projekt: SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače

461 880,00

19.4.2013

26.4.2013

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí služieb Hlavný člen:
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. Somolického 1/B 011 06 Bratislava
- Úprava osobodní medzi jednotlivými špecialistami
- Zníženie zmluvnej ceny
455 544,00 11.8.2015 11.8.2015

4.

Zmluva o dielo č.24110110153_003

Chemkostav, a.s. K.Kuzmányho 1259/22, 071 01 Michalovce

Zhotovenie stavby: SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače

11 264 241,97

25.7.2013

14.10.2013

5.

Zmluva o financovaní č. 17/ZF/2014

Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava

Termínovaný úver na predfinancovanie alebo refundáciu platieb týkajúcich sa projektu SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače

1 750 000,00

14.4.2014

30.4.2014

Dodatok č.1 k zmluve o financovaní č. 17/ZF/2014 Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
Zmena textu článku 9.2 "Konsolidácia Termínovaných úverov" a textu článku 1. Definície Prílohy 1 týkajúci sa definícii pojmu Dlžníkov účet.
18.11.2014 3.12.2014

6.

Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky a iné práva č.  587/2014/ZZ

Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava

Zabezpečenie pohľadávok Zmluvnej strany formou zriadenia záložného práva na pohľadávky a iné práva  Projekt: „SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače“

14.4.2014

20.6.2014

8. Poistná zmluva číslo 441-8025277 KOOPERATIVA posťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava Poistenie majetku nadobudnutého v rámci realizácie projektu: "SKK Ružomberok a ČOV Lipt. Teplá, Lipt. Sliače". Výdavky na realizáciu boli spolufinancované z Kohézneho fondu a Štátneho rozpočtu. 2 948,15 25.1.2016 17.2.2016Aktualizované

Návrat na obsah