Odčítanie vodomerov - Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Prejsť na obsah

Odčítanie vodomerov

PRE ZÁKAZNÍKOV
Odčítanie vodomerov

Odpisovanie vodomerov je vykonávané pracovníkmi Hospodárskeho strediska Vodovody
podľa schváleného harmonogramu odpisov na príslušný kalendárny rok.
Odpočet vodomerov sa vykonáva v súlade s vyhláškou ÚRSO č. 21/2017 Z.z., § 10 minimálne raz ročne
a mimoriadne vždy pri zmene ceny vodného a stočného.

Radi by sme vám – našim zákazníkom v tejto súvislosti pripomenuli, že odberateľ ( majiteľ objektu)
je v zmysle platnej legislatívy povinný umožniť zamestnancom našej spoločnosti prístup k vodomeru.
Pokiaľ odberateľ ( majiteľ objektu ) nie je v dobe odpočtu prítomný, vyplní príslušné tlačivo o stave
vodomeru ( ktorý na mieste ponechá príslušný obvodový montér ) a zašle ho na adresu VSR, a. s.

Nahlasovanie stavu vodomeru
Stav vodomeru je možné nahlásiť na oddelenie odbytu:

                                     

Aktualizované

Návrat na obsah