Montáž vodovodných prípojok - Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Prejsť na obsah

Montáž vodovodných prípojok

PRE ZÁKAZNÍKOV > Poskytované služby > Dodávka vody

Podľa zákona 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, § 4, ods. 7 vlastníkom vodovodnej prípojky je osoba, ktorá zriadila prípojku na svoje náklady, a to spôsobom určeným prevádzkovateľom verejného vodovodu.
Pri montáži vodovodných prípojok pre obyvateľov je potrebné:

  • Vyplniť žiadosť o pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod

  • K žiadosti priložiť doklady, ktoré požaduje prevádzkovayeľ verejného vodovodu (vlastnícky list od nehnuteľnosti, geometrický plán, situáciu,PD a iné)

  • Objednať si u VSR a.s. montážne práce spojené s napojením na potrubie verejného vodovodu a montáž vodomeru, prípadne si objednať kompletnú montáž vodovodnej prípojky aj so zemnými prácami

V zmysle zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách č.442/2002 sú prípojky k jednotlivým nehnuteľnostiam vlastníctvom jej majiteľa. V prípade poruchy na týchto zariadeniach (vodovodných prípojkách) nie je vodárenská spoločnosť povinná poruchu odstraňovať, túto povinnosť odstrániť poruchu má majiteľ prípojky a to na svoje náklady. Môže si, ale opravu objednať u VSR a.s.

Aktualizované

Návrat na obsah