Právne predpisy - Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Prejsť na obsah

Právne predpisy

LEGISLATÍVA

Texty zákonov a vyhlášok:

Zákon č. 442/2002 Z.z.
O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach

Zákon č. 364/2004 Z.z.
O vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

Vyhláška č. 124/2003 Z.z.
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií

Vyhláška č. 397/2003 Z.z.
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody

Vyhláška č. 55/2004 Z.z.
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií

Aktualizované

Návrat na obsah