Európska vodná charta - Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Prejsť na obsah

Európska vodná charta

LEGISLATÍVA
 • Bez vody niet život. Voda je drahocenná a pre človeka ničím nenahraditeľná.

 • Zásoby dobrej vody nie sú nevyčerpateľné. Preto je stále naliehavejšou nevyhnutnosť tieto zásoby udržať, šetrne a hospodárne s nimi zaobchádzať.

 • Znečisťovanie vody spôsobuje škody ľuďom a všetkým ostatným organizmom.

 • Akosť vody musí zodpovedať požiadavkám zdravia ľudu a účelom využitia.

 • Použitá voda sa musí vrátiť do recipientov v takom stave, ktorý nepriaznivo neovplyvní jej ďalšie využitie na verejnú a súkromnú potrebu.

 • Na udržanie zásob vody má veľký význam rastlinstvo, predovšetkým les.

 • Zásoby vody treba udržať na súčasných stavoch.

 • Príslušné organizácie musia správne a plánovite riadiť hospodárenie s vodou, čo vyžaduje konštruktívnu vodohospodársku politiku.

 • Ochrana vôd vyžaduje rozšírenie vedeckého výskumu, vyškolenie odborníkov a výchovu verejnosti.

 • Každý človek je povinný šetrne a hospodárne používať vodu pre dobro všetkých.

 • Vodohospodárske plánovanie sa má riadiť nie podľa politických a správnych hraníc, ale podľa prirodzených hraníc povodí.

 • Voda nepozná štátne hranice. To vyžaduje medzinárodnú spoluprácu.


Aktualizované

Návrat na obsah