Technický úsek - vyjadrovacia činnosť - Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Prejsť na obsah

Technický úsek - vyjadrovacia činnosť

PRE ZÁKAZNÍKOV > Poskytované služby > Vyjadrovacia činnosť

V zmysle Zákona č.  442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov je prevádzkovateľ verejného vodovodu a verejnej kanalizácie povinný:

  • poskytnúť za odplatu technické podklady na zriaďovanie alebo odstraňovanie vodovodnej prípojky/kanalizačnej prípojky

  • vyjadrovať sa za odplatu k projektovej dokumentácií týkajúcej sa výstavby rodinných domov, sídelných celkov alebo inej investičnej činnosti, ako aj k zmenám vo výrobnom procese fyzických osôb alebo právnických osôb z hľadiska požiadaviek na zásobovanie pitnou vodou/odvádzania a čistenia odpadových vôd do 30 dní odo dňa vyžiadania

  • Na žiadosť projektanta alebo stavebníka za odplatu zakresľuje smer a výšku podzemného potrubia verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie do jeho dokumentácie do 15 dní odo dňa vyžiadania

K vyjadreniu sa je potrebné predložiť kompletnú projektovú dokumentáciu s výpočtom potreby vody/množstva odkanalizovanej vody a situáciu stavby so zakreslenými inžinierskými sieťami.

Aktualizované

Návrat na obsah