Úsek verejných kanalizácií - Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Prejsť na obsah

Úsek verejných kanalizácií

INVESTÍCIE > INV programy, priority
Aj na úseku verejných kanalizácií a ČOV, investičné projekty zahrnuté v Investičných programoch schválených Valnou hromadou zabezpečujú plnenie požiadaviek akcionárov spoločnosti, kontinuálny rozvoj a obnovu objektov a zariadení verejnej kanalizácie a plnenie krátkodobých a dlhodobých cieľov. Predprojektová a projektová príprava a realizácia projektov je  zameraná na:

       
  • aktívnu podporu  spoločnosti pri  plnení záväzkov Slovenskej republiky voči Európskej únií vyplývajúcich zo smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd zabezpečením finančných prostriedkov, prípravy a realizácie investičných projektov:
-    SKK a ČOV Liptovská Lúžna, Liptovská Osada, Liptovské Revúce,
-    Hubová, Ľubochňa, Švošov - kanalizácia a ČOV,
-    SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače,
      
  • plnenie právnych požiadaviek najmä na plnenie štandardov kvality odvádzania a čistenia odpadových vôd verejnou kanalizáciou a súvisiacich služieb,
  • obnovu objektov a zariadení verejnej kanalizácie vyplývajúce z plánu obnovy (stavby, technické zhodnotenia), na základe analýzy a hodnotenia spoľahlivosti a stavu naliehavosti obnovy,
  • rozširovanie kanalizačnej siete v lokalitách mesta Ružomberka alebo obcí, kde je plánovaná a prebieha výstavba rodinných domov, bytových domov resp. výstavba občianskej a technickej vybavenosti a to v rozsahu podľa aktuálnych ekonomických možnostiach spoločnosti.
 
Ambíciou spoločnosti je postupne realizovať kanalizáciu v tých obciach okresu Ružomberok, v ktorých táto nie je vybudovaná. Jedná sa o obce Liptovská Osada, Liptovské Revúce Stankovany, Kalameny, Valaskú Dubovú a Potok. Na financovanie realizácie týchto projektov v maximálnej možnej miere využívať dostupné investičné zdroje zo štátneho rozpočtu a z fondov EÚ.
Kapacity vybudované investičnou činnosťou v rokoch 2011 -2014 zo zdrojov EÚ.
Verejné kanalizácie - zdroje EÚ
Lipt. Lúžna
Lipt. Osada
Stankovany
Ľubochňa
Hubová
Švošov
Spolu
Dĺžka gravitačnej kanalizácie ( v m )

 19 461
 
1 9478 2406 0294 39040 067
Dĺžka výtlačného potrubia ( v m )
8901 3013181 6315047505 394
Počet čerpacích staníc
71243320
Počet odbočení pre prípojky
1 02388912663112572 036
Počet ekvivalentných obyvateľov
  3 686

 4 103
  
7 789
ČOV Liptovská Osada
ČOV Rojkov

Aktualizované

Návrat na obsah