Kvalita pitnej vody - Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Prejsť na obsah

Kvalita pitnej vody

PRE ZÁKAZNÍKOV > Kvalita vody

V zmysle § 17c ods.4 písm. p) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. uvádza tieto informácie o pitnej vode:

Zásobované oblasti:

Skupinové vodovody:
 
SKV Ružomberok       (Ružomberok, Likavka, Lisková, Štiavnička, Liptovská Osada, Liptovská Štiavnica, Hrabovo)
SKV Hubová               (Hubová Švošov)
SKV Liptovská Teplá  (Liptovská Teplá, Bešeňová, Ivachnová, Lúčky, Kalameny, Liptovský Michal, Potok)
 
Samostatné vodovody:
 

Ružomberok – Hrboltová

Ružomberok – Černová
Ružomberok - Vlkolínec
Stankovany
Ľubochňa
Liptovské Revúce
Liptovské Sliače
Martinček
Valaská Dubová
Stankovany – Rojkov

Počet zásobovaných obyvateľov: 52 295
 
Úprava vody: Všetky vodárenské zdroje v našej lokalite sú podzemné, ukazovatele kvality surovej vody spĺňajú predpísané medzné hodnoty a nevyžadujú iný druh úpravy vody ako dezinfekciu (z hľadiska zdravotného zabezpečenia), ktorú vykonávame chlórovaním. Hodnota voľného chlóru v rozvodnej sieti sa pohybuje v rozmedzí 0,05 – 0,3 mg/l a postačuje na zneškodnenie všetkých druhov vírusov a baktérií.
 
Našim cieľom je dodávať verejnými vodovodmi kvalitnú, zdravotne bezchybnú pitnú vodu, ktorá je pravidelne kontrolovaná po celej trase vody od vodárenského zdroja až po odberateľa v akreditovaných laboratóriách podľa programu monitorovania pitnej vody odsúhlaseného regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Celý tento proces je vykonávaný v zmysle nasledovných zákonov a vyhlášok:

Zákon NR SR č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 
Vyhláška MZ SR č.91/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov,
 
Vyhláška MŽP SR č.636/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch,
 
Zákon NR SR č.87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 
Vyhláška MZ SR č.100/2018 Z.z. o obmedzovaní ožiarenia obyvateľov z pitnej vody, z prírodnej minerálnej vody a z pramenitej vody,
 
Zákon NR SR č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach.

 
Z dlhodobého sledovania ukazovateľov kvality pitnej vody v rozvodnej sieti môžeme potvrdiť, že dodávaná voda v rámci prevádzkovania VSR, a.s. je kvalitná, vzorky pitnej vody odobraté z jednotlivých odberných miest podrobené rozborom pitnej vody v jednotlivých ukazovateľoch preukazujú hodnoty, ktoré nepresahujú limitné hodnoty.

Limitné hodnoty vybraných ukazovateľov kvality pitnej vody:


Názov ukazovateľa
Vápnik a horčík
dusičnany
dusitany
železo
mangán
voľný chlór
pH
Merná jednotka
mmol/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
-
Limit (druh limitu)
1,1 -5,0
odporúčaná hodnota
50
medzná hodnota
0,5
medzná hodnota
0,2
medzná hodnota
0,05
medzná hodnota
0,05-0,3
medzná hodnota
6,5 - 9,5
medzná hodnota
Tvrdosť vody
Pitná voda je prirodzeným zdrojom vápnika a horčíka. Ich obsah rozpustený vo vode predstavuje tvrdosť vody.
Vápnik je nevyhnutný pre nervovo-svalovú činnosť, jeho nedostatok v tele spôsobuje rednutie a mäknutie kostí, zvyšuje riziko predčasného pôrodu a narodenie dieťaťa s veľmi nízkou pôrodnou hmotnosťou. Doporučená denná dávka je 800 mg/os/deň.
Horčík je dôležitý aktivátor enzymatických reakcií v tele a jeho nedostatok zvyšuje u človeka riziko srdcovej arytmie, akútny infarkt myokardu, cievne spazmy, rednutie kostí. Doporučená denná dávka je 350-400 mg/os/deň.
Zo zdravotného hľadiska je vhodné pre pitné účely uprednostňovať tvrdšiu vodu, avšak z hľadiska zanášania vodovodných potrubí aj životnosti spotrebičov v domácnostiach spôsobuje tvorbu vodného kameňa.
Odporúčaná hodnota pre tvrdosť vody v zmysle vyhlášky MZ SR č. 91/2023 Z.z. je:
1,1 – 5,0 mmol/l, čo v prepočte na nemecké stupne predstavuje 6,16 – 28,04 oN. Keďže ide len o odporúčanú hodnotu, nie je dosiahnutie uvedenej hodnoty záväzné.

Prepočet:           1 mmol/l = 5,6 oN alebo 1 oN = 0,1786 mmol/l.
Celková tvrdosť vody
Stupeň tvrdosti
oN
Obsah vápnika a horčíka
mmol/l
veľmi mäkká
0 až 4
0 až 0,72
mäkká
4 až 8
0,72 až 1,43
stredne tvrdá
8 až 12
1,43 až 2,14
dosť tvrdá
12 až 18
2,14 až 3,21
tvrdá
18 až 30
3,21 až 5,35
veľmi tvrdá
>30
> 5,35
Hodnota pH
Hodnota pH indikuje, či je voda neutrálna (pH 7), kyslá (menej ako 7) alebo zásaditá (viac ako 7).
Rozmedzie pH v pitnej vode: 6,5 – 9,5.
Dusitany a dusičnany
Dusičnany (NO3-) sú v malom množstve prirodzenou súčasťou vôd. Prekročenie ich limitu v pitnej vode (50 mg/l) spolu s dusitanmi (NO2-) signalizuje, že v okolí zdrojov a rozvodných sietí sa nadmerne používajú hnojivá alebo dochádza k únikom odpadových vôd zo žúmp a septikov. V tráviacom systéme môžu spôsobiť zníženie schopnosti prenášať kyslík v tele. Reakciou dusitanov s niektorými druhmi baktérií v tráviacom trakte môže mať karcinogénne účinky a nepriaznivé účinky na reprodukčné funkcie.
Železo a mangán
Tieto prvky sa tiež môžu vyskytovať vo vode a môžu byť príčinou jej zákalu. Prítomnosť železa a mangánu vo vode nemá na naše zdravie negatívny vplyv, ovplyvňuje skôr senzorické vlastnosti vody (chuť, farbu, pach) a môže spôsobovať hygienické a technologické prekážky vodovodných potrubí.
Rádiologické ukazovatele
Rádiologické ukazovatele sú súčasťou úplných rozborov monitorovania pitných vôd. Ide o nasledovné prírodné rádionuklidy:
radón
celková objemová aktivita alfa
celková objemová aktivita beta
Prekročením indikačnej hodnoty uvedených ukazovateľov je prevádzkovateľ povinný bezodkladne vykonať opakovaný odber vzorky a jej rozbor na určenie hodnoty daného ukazovateľa a v prípade prekročenia následne zabezpečiť nápravné opatrenia v zmysle Vyhlášky MZ SR č.100/2018 Z.z.


Optimalizácia spotreby vody:
Sprchovanie a umývanie – skrátiť dobu na čo najkratšiu (počas umývania vodu odstavovať)
Umývanie riadu – používať umývačku riadu, umývať ekologicky, čiže úplne naplnenú
Odstáta voda – použiť ju napr. pri polievaní izbových rastlín alebo pri ručnom praní
Pranie v práčke – používať ekologické programy, prať pri úplnom naplnení
Dažďová voda – v rodinných domoch zachytávať dažďovú vodu do nádrže a využívať ju napr. pri polievaní trávnikov, umývaní, čistení vonkajších priestorov
Kontrola miest, kde môže dochádzať k únikom vody v dome (WC, vodovodné kohútiky, napojenie práčky, umývačky), prípadne v exteriéri (vonkajšie vodovodné kohútiky, ventily)
Množstvo pitnej vody dodávanej VSR, a.s. do uvedených zásobovaných oblastí je v súčasnosti dostatočné. Je dôležité aby sa pitná voda v našom regióne využívala výhradne na pitné účely a aby nedochádzalo k zvýšeniu jej spotreby. Vo výnimočných prípadoch (zníženie výdatnosti prameňov, porucha na vodovodnej sieti) môže byť vyhlásené obmedzené používanie pitnej vody, o ktorom obyvatelia budú včas informovaní.

Aktualizované

Návrat na obsah