ISM - Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Prejsť na obsah

ISM

SPOLOČNOSŤ > Systém manažérstva

Vo Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, a. s. máme zavedený od roku 2006 certifikovaný integrovaný manažérsky systém, ktorý je tvorený:

  • systémom riadenia kvality
  • environmentálnym manažérskym systémom
  • systémom riadenia BOZP    
 
Prostredníctvom integrovaného manažérskeho systému nad rámec legislatívnych povinností neustále zlepšujeme kvalitu poskytovaných služieb, prispievame k tvorbe a ochrane životného prostredia a k neustálemu zvyšovaniu úrovne BOZP.
V r. 2015 došlo k vydaniu nových noriem ISO, a to norma 9001:2015 (norma kvality) a 14001:2015 (norma environmentu). Z tohto dôvodu vydala organizácia  IAF – dozorujúca všetky akreditačné orgány, nariadenia, v ktorých stanovila pravidlá pre prechod existujúcich certifikátov, na certifikáty podľa nového vydania oboch noriem.

V tejto súvislosti bol vo Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, a. s. v mesiaci december r. 2017 vykonaný následný dohľadový audiť nezávislou audítorskou spoločnosťou SGS Slovakia Košice. V rámci  auditu bol preklopený integrovaný manažérsky systém na nové normy ISO 9001:2015 a 14001:2015 a tiež revízia normy BSi OHSAS 18001:2007.

Auditované boli predovšetkým hlavné činnosti spoločnosti:
  • prevádzkovanie verejných vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd
  • dodávka pitnej vody verejným vodovodom a súvisiace vodohospodárske činnosti
  • odvádzanie a čistenie odpadových vôd
  • služby zákazníkom
  • uskutočňovanie stavieb
  • inžinierske činnosti, technické poradenstvo, ďalšie súvisiace činnosti

Cieľom následného dohľadového auditu bolo:
Určiť zhodu systému riadenia alebo jeho častí s kritériami auditu a jeho:
schopnosť preukázať, že spĺňa príslušné zákonné, regulačné a zmluvné požiadavky
účinnosť zaručiť, že spoločnosť môže celkovo očakávať dosiahnutie stanovených cieľov a identifikovať vhodné oblasti pre potencionálne zlepšenie.
  
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s. výsledkom následného dohľadového auditu preukázala, že má zavedený a udržiavaný manažérsky systém riadenia v súlade s požiadavkami noriem ISM a preukazuje  schopnosť systému systematicky dosahovať dohodnuté požiadavky na produkty alebo služby v rámci predmetu činnosti, politiky a cieľov spoločnosti.

Menovacím dekrétom riaditeľa VSR, a.s. boli menovaní pre koordináciu, riadenie, budovanie a implementáciu integrovaného systému manažérstva nasledovní zamestnanci:

Mgr. Alena Šubjaková - poverenec pre ISM
Mgr. Alena Šubjaková - poverenec pre systém manažérstva kvality
Ing. Andrea Dujavová - poverenec pre systém environment. manažérstva
Bc. Matej Haluška - poverenec pre systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci


Aktualizované

Návrat na obsah