Neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd - Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Prejsť na obsah

Neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd

PRE ZÁKAZNÍKOV > Poskytované služby > Odkanalizovanie

Neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd je:

  • vypúšťanie odpadových vôd bez dokladu o kontrole miesta zaústenia kanalizačnej prípojky

  • vypúšťanie odpadových vôd, ktoré svojím charakterom a zložením nezodpovedajú kanalizačnému poriadku, a.s.

  • vypúšťanie odpadových vôd, ak bolo vydané záporné stanovisko, a.s. k pripojeniu

  • pri delenej kanalizácii vypúšťanie dažďových alebo iných balastných vôd do splaškovej kanalizácie

  • nedovolené prečerpávanie žúmp do verejnej kanalizácie

  • vypúšťanie odpadových vôd z neevidovaných zdrojov vôd

  • vypúšťanie odpadových vôd samostatne alebo cez združené prípojky bez uzatvorenia zmluvy o vypúšťaní odpadových vôd


Aktualizované

Návrat na obsah