Zmluvy - Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Prejsť na obsah

Zmluvy

ZVEREJŇOVANIE > ZVEREJ.ZÁK.č.546/2010 Z.z. > Hubová, Ľubochňa, Švošov
P.č. Čislo zmluvy Zmluvná strana Predmet zmluvy Zmluvná cena s DPH v € Dátum uzavretia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy

1.

24110110053_004

Poyry Environment, a.s. organizačná zložka Jesenského 3175, 911 01 Trenčín

Spracovanie a dodanie realizačného projektu stavby "Hubová, Ľubochňa, Švošov - kanalizácia a ČOV"

68 760,00

7.6.2011

2.

24110110053_003

Tenza, a.s., Svatopetrská 7, 617 00 Brno, Česká republika

Zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prác stavby "Hubová, Ľubochňa, Švošov - kanalizácia a ČOV"

9 212 040,00

14.6.2011

15.6.2011

3.

24110110053_002

Inžinierske združenie Amberg & AP Investing, Smolického 1/B, 811 05 Bratislava

Zmluva o poskytnutí služieb na výkon stavebného dozora stavby "Hubová, Ľubochňa, Švošov - kanalizácia a ČOV"

625 800,00

14.6.2011

15.6.2011

Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí služieb č. 24110110053_002

Inžinierske združenie AMBERG & AP Investing zastúpené Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. Smolického 1/B, 811 05 Bratislava

Zmeny maximálnej ceny a predĺženie doby výkonu služieb.

658 824,00

9.12.2013

7.1.2014

4.

039/1.2 MP/2009

MŽP SR, nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

Poskytnutie NFP

15 852 381,18
bez DPH

14.12.2009

21.9.2011

Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP č. 039/1.2 MP/2009

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Zníženie výšky celkových oprávnených výdavkov projektu

8 000 839,32
bez DPH

28.2.2013

13.3.2013

Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí NFP č. 039/1.2 MP/2009

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Zmena termínu ukončenia realizácie aktivít Projektu

0,00

9.6.2014

8.7.2014

5.

321/2009

SVS – inžiniering, s.r.o., Bôrická cesta 107, 010 01 Žilina

Projekt: Hubová, Ľubochňa, Švošov – kanalizácia aČOV
Poskytnutie inžinierskych služieb súvisiacich so zhotovením dokumentácie VO na práce a služieb

23 757,16

23.2.2010

26.10.2011

Dodatok č.1 kčíslo 321/2009

SVS – inžiniering, s.r.o., Bôrická cesta 107, 010 01 Žilina

Spracovanie súťažných podkladov na obstaranie zhotoviteľa realizačnej dokumentácie

2 640,00

30.10.2010

26.10.2011

6.

33/005/10

Prima Banka a.s.

Spolufinancovanie IP

1 191 140,00

12.2.2010

8.4.2014

7.

Poistná zmluva č. 2400625356

Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava

Poistenie majetku nadobudnutého v rámci projektu s názvom "Hubová, Ľubochňa, Švošov - kanalizácia a ČOV"

31.3.2014

21.5.2014

8. -- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Radičné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica Zmluva o zriadení VB k pozemku v k.ú. Ľubochňa 2 532,60
bez DPH
14.7.2017 20.9.2017
9.
--

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Radičné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
Zmluva o zriadení VB k pozemku v k.ú. Švošov
1 034,84
bez DPH
14.7.2017
20.9.2017
10.

   
Zriadenie vecného bremena k pozemkom v k. ú. Stankovany,
 
C KN parcela č. 482
 
E KN parcela č. 10198/1
798,00.-
05.04.2019
8.4.2019
11.

 
Nájom pozemkov na dobu 1 roka a zriadenie vecného bremena k pozemkom v k. ú. Stankovany,
 
C KN parcely č. 230 a 231
3 279,20.-
06.11.2019
06.11.2019
12.
NZ č. NZ/92/2014 Dodatok č. 1
   
Prenájom časti pozemku v k. ú. Stankovany E KN parcela č. 4194/8 - prístupová cesta k ČOV Stankovany – Rojkov
 
 
Predĺženie doby nájmu z 12/2020 na 12/2025

10.12.2020
10.12.2020Aktualizované

Návrat na obsah