Určené zamestnancom prevádzkovateľa a uchádzačom o zamestnanie - Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Prejsť na obsah

Určené zamestnancom prevádzkovateľa a uchádzačom o zamestnanie

PRE ZÁKAZNÍKOV > Ochrana osobných údajov

Informácie, ktoré má prevádzkovateľ povinnosť poskytnúť dotknutej osobe
podľa čl. 13 a nasl. Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)
určené zamestnancom prevádzkovateľa a uchádzačom o zamestnanie

1. Prevádzkovateľ a jeho kontaktné údaje:
  Obchodné meno:       Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
   Sídlo:                          Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok
  IČO:                            36672271
2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Prevádzkovateľ určil v súlade s Nariadením zodpovednú osobu, na ktorú je možné sa v súvislosti s osobnými údajmi obrátiť, a to písomne na vyššie uvedenej korešpondenčnej adrese alebo e-mailom na adrese elektronickej pošty zodpovednaosoba@vsr.sk.
3. Účel spracúvania osobných údajov, právny základ spracúvania a kategórie dotknutých osobných údajov:
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje svojich zamestnancov, pretože spracúvanie je nevyhnutné na plnenie pracovnej zmluvy a za účelom plnenia povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom (napr. na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane predzmluvných vzťahov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie pracovnej zmluvy a plnenie zákonných povinností vyplývajúcich prevádzkovateľovi zo zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce a tiež z iných právnych predpisov, upravujúcich napr. zdravotné a sociálne poistenie, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a podobne. Na tieto účely prevádzkovateľ spracúva bežné kategórie osobných údajov, najmä titul, meno a priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, číslo účtu, telefónne číslo, emailovú adresu a iné potrebné osobné údaje, tiež osobitné kategórie osobných údajov, najmä údaje týkajúce sa zdravia zamestnancov. Bez poskytnutia osobných údajov dotknutými osobami by prevádzkovateľ nemohol plniť povinnosti zamestnávateľa a splniť zákonné požiadavky. Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje uvedené v životopise tých uchádzačov o zamestnanie, s ktorými neuzatvoril pracovnú zmluvu na účely vytvárania databázy uchádzačov o zamestnanie len vtedy, keď mu uchádzači dajú na to súhlas. Dotknutými osobami sú fyzické osoby - uchádzači o zamestnanie, zamestnanci prevádzkovateľa, manželia alebo manželky zamestnancov prevádzkovateľa, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci prevádzkovateľa.  Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje svojich zamestnancov, nachádzajúcich sa v jeho objektoch aj prostredníctvom monitorovacieho kamerového systému, tiež osobné údaje zamestnancov používajúcich motorové vozidlá zamestnávateľa prostredníctvom zariadenia sledujúceho polohu a pohyb vozidiel z dôvodu ochrany svojich oprávnených záujmov, ktorými sú najmä potreba chrániť majetok a iné hodnoty prevádzkovateľa a potreba monitorovať plnenie pracovných povinností zamestnancami, preto je spracúvanie osobných údajov na dosiahnutie tohto účelu nevyhnutné a osobné údaje sú spracúvané bez súhlasu dotknutých osôb.
4. Príjemcovia:
Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje tým orgánom verejnej moci a právnickým osobám, ktoré sú vymedzené v tých právnych predpisoch, ktoré tvoria právny základ spracúvania osobných údajov, napr. zdravotné poisťovne, daňový úrad, orgánom vykonávajúcim kontrolu a dozor, napr. inšpektorát práce. Ďalej poskytuje osobné údaje sprostredkovateľom, ktorých poveril  spracúvaním osobných údajov, napríklad v oblasti ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, pracovnej zdravotnej služby, poskytovateľom informačných systémov a cloudových platforiem a podobne. Prevádzkovateľ zároveň vyhlasuje, že neposkytuje osobné údaje subjektom v tretích krajinách, ktoré neposkytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.
5. Doba uchovávania osobných údajov:
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb po dobu nevyhnutnú na plnenie povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov a plnenie ďalších povinností, ktoré stanovujú právne predpisy tvoriace právny základ spracúvania osobných údajov, napríklad predpisy upravujúce vedenie personálnej a mzdovej agendy, registratúru a podobne. Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie prevádzkovateľ uchováva po dobu 5 rokov. Záznamy z monitorovacieho kamerového systému sú uchovávané po dobu 14 dní, v prípade zaznamenania udalosti týkajúcej sa poškodenia majetku a iného bezpečnostného incidentu sú záznamy uchovávané až do doby jeho vyriešenia v zmysle platných právnych predpisov. Záznamy o polohe a pohybe vozidiel sú uchovávané  na serveri po dobu 12 mesiacov a na záložných diskoch po dobu 36 mesiacov. Konkrétne doby uchovávania osobných údajov stanovuje Registratúrny plán prevádzkovateľa vypracovaný v zmysle zákona o archívoch a registratúrach.
Prevádzkovateľ po uplynutí doby uchovávania a zániku účelu spracúvania osobných údajov tieto bezpečne zlikviduje.
6. Práva dotknutých osôb:
Dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov tieto práva voči prevádzkovateľovi.
a)    Právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom spolu s informáciami uvedenými v tomto dokumente.
b)    Právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil jej nesprávne osobné údaje a aby doplnil jej neúplné osobné údaje.
c)    Právo na vymazanie (zabudnutie) jej osobných údajov, ak tieto už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali a uplynula lehota ich uchovávania.
d)    Právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, ak:
·  dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia overovania ich správnosti,
·  spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
·  prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie nárokov.
e)   Právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, a tiež právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami na základe zmluvy alebo súhlasu a  technicky je to možné.
f)   Právo namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov u prevádzkovateľa, tých, ktoré sú spracúvané z dôvodov oprávnených záujmov prevádzkovateľa. Ak prevádzkovateľ nepreukáže, že existuje závažný oprávnený záujem pre spracúvanie osobných údajov, ktorý prevažuje nad právami a slobodami dotknutej osoby, prevádzkovateľ spracúvanie takýchto údajov ukončí bez zbytočného odkladu.
g    Právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov zo strany prevádzkovateľa, ktoré sa jej týka, je v rozpore s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.
h)  Právo namietať a nepodrobiť sa jeho rozhodnutiu, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania osobných údajov. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nevykonáva automatizované rozhodovanie s právnymi účinkami pre dotknuté osoby bez vplyvu ľudského posúdenia.
i)   Ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo získať informáciu z akého zdroja pochádzajú jej osobné údaje, prípadne informácie o tom, či údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov.

Aktualizované

Návrat na obsah