Napájanie na verejnú kanalizáciu Lipt. Sliače Ivachnová Ružomberok - Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Prejsť na obsah

Napájanie na verejnú kanalizáciu Lipt. Sliače Ivachnová Ružomberok

Ostatné > Napájanie na VK Lipt.Silače Ivachnová Rbk
Vážení zákazníci,
V uplynulom čase bola do prevádzky spustená novovybudovaná verejná kanalizácia (ďalej „VK“) v obciach Vášho regiónu – Liptovské Sliače, Ivachnová, Liptovská Teplá a mestských častiach Ružomberka – Biely Potok, Rybárpole, Hrboltová a Černová. Odkanalizovaním odpadových vôd z Vašich nehnuteľnosti sa utvoria podmienky pre zlepšenie kvality životného prostredia, hlavne v čistejších vodných tokoch a podzemných vodách.

Uvedomujeme si, že mnohé nehnuteľnosti v súčasnosti nespĺňajú zákonom stanovené podmienky nakladania s odpadovými vodami.  Jedná sa prevažne o netesné žumpy, v niektorých prípadoch o nedovolené vypúšťanie priamo do miestnych potokov, prípadne priesakmi do podzemia. Výstavbou VK a kanalizačných prípojok došlo k splneniu podmienok pre napojenie aj Vašej nehnuteľnosti. V zmysle Zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách č.442/2002 Z.z. §23, odst.2 ste povinný sa pripojiť. V súlade s touto legislatívou Vás vyzývame k urýchlenému napojeniu Vašich nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu.

Technické podmienky a postup napojenia:

  • Pripojenie nehnuteľnosti na VK si na vlastné náklady (svojpomocne, príp. dodávateľsky) zabezpečuje jej majiteľ
  • Do prípojok nesmú byť zaústené vody zo striech, spevnených plôch, podzemné drenážne vody apod.
  • Do prípojok nesmú byť zaústené vody zo žúmp a septikov, odpadové vody musia odtekať do prípojky priamo
  • Miestom napojenia je revízna šachta, ktorá je majetkom vodárenskej spoločnosti. Na dne tejto šachty je zaslepený otvor DN 150 určený pre zaústenie Vášho potrubia. Iný spôsob napojenia nie je prípustný, v prípade obmedzení iný spôsob napojenia podlieha súhlasu nižšie uvedenými pracovníkmi vodárenskej spoločnosti
  • Napojenie na revíznu šachtu aj celá trasa musí byť vodotesná
  • K vybudovaným prípojkám pred zásypom miesta pripojenia do revíznej šachty prizvať telefonicky pracovníkov našej spoločnosti v pracovných dňoch od 7:00 – 14:00 hod. – viď kontakty na konci výzvy. Zároveň odovzdáte pracovníkovi vodárenskej spoločnosti vyplnené tlačivá „Žiadosť o pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu“  a   „Prihláška“, ktoré slúžia na spracovanie zmluvy o odkanalizovaní, prípadne si ich vyzdvihnete na obecnom úrade, alebo Vám ich poskytnú pracovníci vodárenskej spoločnosti pri obhliadke napojenia
  • Ak ste sa už napojili, ale napojenie nenahlásili, žiadame Vás splniť si túto povinnosť ihneď, ináč budeme takéto konanie považovať za porušenie zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách č.442/2002 Z.z., §25, odst.3/a.
  • u paušálne stanovených výškach odplát za odvádzanie odpadových vôd, príp. v prípadoch vlastného zdroja pitnej vody je možné požiadať o montáž vodomeru na odbere pitnej vody (podmienkou je splnenie technických predpisov na montáž do vodomerných šácht). Požiadavky zašlite písomne na adresu našej spoločnosti.


Taktiež ponúkame výstavbu Vašej časti kanalizačnej prípojky – dodávka materiálu a stavebných prác.
Kontakty na našich pracovníkov pre kontrolu napájania,  nahlasovanie vývozu žúmp a uzatváranie zmlúv v pracovných dňoch od 7:00 – 14:00 hod:

Prevádzka kanalizácií
Ing. Atila Žilík 0911 176 209
atila.zilik@vsr.sk

Nahlasovanie a obhliadka napojenia:  
Miroslav Likavčan 0905 686 689
Oto Bartoš 0911 011 773

Vývoz žúmp
Peter Urban 0907 829 308
peter.urban@vsr.sk

Oddelenie odbytu (uzatváranie zmlúv)
Dana Beňová 0918 926 341
dana.benova@vsr.sk


Ing. Milan Mojš
prokurista, riaditeľ spoločnosti

Aktualizované

Návrat na obsah