Napájanie na verejnú kanalizáciu Liptovská Osada - Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Prejsť na obsah

Napájanie na verejnú kanalizáciu Liptovská Osada

Ostatné > Napájanie na SKK Lipt.Lúžna Lipt.Osada

Vážení občania obce Liptovská Osada,

v súvislosti s ukončovaním výstavby verejnej kanalizácie v časti Vašej obce sa obraciame  na Vás s informáciami, ktoré uľahčia plynulý priebeh napájania Vás, ako producentov odpadových vôd (OV). Pred uvedením kanalizácie do prevádzky a napojením Vás upozorňujeme na nasledovné skutočnosti:

  • Do verejnej kanalizácie (VK) nesmú byť vypúšťané odpadové vody zo žumpy a septika, nakoľko by veľmi negatívne narušili biologický proces čistenia odpadových vôd na ČOV. Preto prepojenie Vašej nehnuteľnosti  musí žumpu obchádzať prípadne byť vedená cez žumpu vodotesným potrubím (najvhodnejšie plastovým potrubím PVC DN 150). Taktiež nie je dovolené napájanie zrážkových vôd zo striech a spevnených plôch, príp. drenážnych spodných vôd.
    Charakter zástavby v niektorých prípadoch vyžaduje napojenie viacerých domov do jednej prípojky. V prípade nejasnosti k riešeniu takýchto prípadov požadujeme kontaktovať pracovníka vodárenskej spoločnosti prítomného na obecnom úrade v nižšie uvedených termínoch.


Postup krokov pri napájaní producentov:

1. Vlastník nehnuteľnosti (ďalej žiadateľ) vyplní tlačivo  Žiadosť o pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu. Vyplnenú žiadosť odovzdá na obecnom úrade alebo zašle na Vodárenskú spoločnosť. S našou spoločnosťou máte uzatvorenú zmluvu na dodávku pitnej vody. Na základe tejto žiadosti bude táto zmluva rozšírená o odkanalizovanie odpadových vôd.

2. Žiadateľ vybuduje časť kanalizačnej prípojky od revíznej šachty po pripájaný objekt. V prípade nejasnosti sa obráťte na pracovníkov prevádzky kanalizácií. Naša spoločnosť Vám za výhodných podmienok ponúka realizáciu výkopových a montážnych prác vrátane dodávky materiálu.

3. Žiadateľ po uzavretí rozšírenej zmluvy a po vybudovaní prípojky (kontrolu vykonajú pracovníci prevádzky kanalizácií vodárenskej spoločnosti – kontakt viď nižšie) splnil podmienky pre vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie. Začiatok prevádzkovania kanalizácie je možný až  po kolaudácií celej stavby. Termín bude oznámený cez obecný rozhlas.


Kontaktné osoby: Oddelenie odbytu (uzatváranie zmlúv) - Dana Beňová 0918 926 341
Prevádzka kanalizácií:

Ing. Atila Žilík 0911 176 209

atila.zilik@vsr.sk


Informácie o kontaktoch sú dostupné aj na www.vsr.sk
Veríme, že týmito informáciami prispejeme k úspešnému a rýchlemu priebehu  napájania Vašich nehnuteľnosti na vybudovanú verejnú kanalizáciu.


Ing. Milan Mojš
prokurista, riaditeľ spoločnosti           


Aktualizované

Návrat na obsah